DSpace talpykla

Radiologijos technologo vaidmuo atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą insulto atveju

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Jurkšaitis, Vilius
dc.date.accessioned 2022-09-19T06:46:12Z
dc.date.available 2022-09-19T06:46:12Z
dc.date.issued 2022-06-08
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6749
dc.description Relevance of the topic: It is assessed that there are more than a million individuals in the European Union who have had a stroke, 460,000 of whom have died from the disease. Nearly 10 million people in the European Union live with the serious consequences of a stroke. The number of strokes is expected to extend by 26 percent in the future. The cost of stroke in the European Union has been estimated at € 60 billion and is speculated to rise to € 86 billion (44%) in 2040. Reducing the impact of a stroke can be achieved by investing more fund and setting up a range of prevention, treatment, support and care services. In 2018, the European Stroke Organization (ESO) and the European Stroke Alliance represented stroke experts and patients from various European countries and developed a European stroke action plan to diminish the burden of stroke in Europe (Lietuvos insulto asociacija, 2021). By 2030, the plan aims to decrease the quantity of strokes in Europe by 10 percent, promote a healthy way of life, and reduce environmental (including air pollution), social, economic, educational factors that increase the risk of stroke (European Stroke Organization, 2022). Although computed tomography is considered the conventional in the diagnosis of stroke, MRI is increasingly being used in clinical practice. Peter Schellinger says that MRI examination is more accurate in determining ischemic stroke lesion, stroke type severity. MRI does not use ionizing radiation, which is especially important for children, young people, and the elderly (Paul Minn, 2010). The proposition of the research is what is the role of a radiology technologist in the study of brain magnetic resonance imaging in case of stroke? The subject of the research is the role of a radiology technologist in the study of brain magnetic resonance imaging in case of stroke. The aim of the research is to reveal the role of a radiology technologist in the study of brain magnetic resonance imaging in case of stroke. Objectives of the research: 1. To describe the methods of emergency radiological diagnostics and their features in case of stroke; 2. To compare the accuracy of CTA and MRA diagnostic methods in case of stroke; 3. To evaluate patients knowledge about the causes of stroke, diagnostics of stroke and the role of a radiology technologist in the implementation of these processes. The participants and methods of the research: a retrospective quantitative study was conducted in March – April 2022 in the Radiology Department of Hospital X. A randomized group of 55 patients who had a stroke participated in the survey. Data collection method - questionnaire survey. Results of the empirical study: it was revealed that respondents believe that heart diseases has the greatest impact on the development of stroke. More than half of the respondents had a computed tomography scan. The larger part of respondents were satisfied with the data given by the radiology technologist about the course and duration of the examination, were informed about what to expect during the examination, and received answers to questions. The results of the study revealed that the majority of respondents who had a fear of claustrophobia felt more courageous after the radiology technologist encouraged them. A little less than a half of the respondents were better assessors of the work performed by the radiology technologist during the radiological imaging examination. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Paskaičiuota, jog Europos Sąjungoje insultą patyrusių žmonių yra daugiau nei milijonas, iš kurių 460 000 tūkstančių mirė nuo šios ligos. Beveik 10 milijonų žmonių Europos Sąjungoje gyvena su rimtomis insulto pasekmėmis. Spėjama, kad ateityje insultų skaičius padidės 26 procentais. Ši liga ne tik visuomenei, bet ir sveikatos biudžetui sukelia didelių finansinių išlaidų. 60 milijardų eurų suma buvo įvertinta insulto kaina Europos Sąjungoje ir spėjama, kad ši kaina padidės iki 86 milijardų eurų (44 proc.) 2040 metais. Sumažinti insulto poveikį galima skiriant daugiau lėšų, steigiant įvairias prevencines gydymo, paramos ir priežiūros paslaugas. 2018 metais Europos insulto organizacija (ESO) ir Europos insulto aljansas atstovavo insulto ligos specialistams ir pacientams iš įvairių Europos šalių ir sukūrė Europos insulto veiksmų planą, siekdami sumažinti insulto naštą Europoje (Lietuvos insulto asociacija, 2021). Iki 2030 metų, šio plano tikslas yra sumažinti insultų skaičių Europoje 10 procentų, skatinti sveiką gyvenimo būdą, mažinti aplinkos (įskaitant oro taršą), socialinius, ekonominius, švietimo veiksnius, didinančius insulto riziką (European Stroke Organisation, 2022). Nors kompiuterinės tomografijos tyrimas laikomas standartu insulto diagnostikoje, vis dažniau klinikinėje praktikoje pradedama taikyti MRT diagnostika. Medicinos mokslų daktaras Peteris Schellingeris teigia, jog MRT tyrimas tikslesnis nustatant išeminį insulto pažeidimą, insulto tipo sunkumą. MRT tyrimo metu nenaudojama jonizuojanti spinduliuotė, o tai ypač svarbu vaikams, jaunimui, taip pat aktualu ir vyresnio ammžiaus žmonėms (Paul Minn, 2010). Darbo problema – koks yra radiologijos technologo vaidmuo atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą insulto atveju? Darbo objektas – radiologijos technologo vaidmuo atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą insulto atveju. Darbo tikslas – atskleisti radiologijos technologo vaidmenį atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą insulto atveju. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti skubios radiologinės diagnostikos taikymo metodikas ir jų ypatumus insulto atveju; 2. Palyginti KTA ir MRA diagnostikos metodų tikslumą insulto atveju; 3. Įvertinti pacientų informuotumą apie insulto išsivystymo priežastis, ligos diagnostiką bei radiologijos technologo reikšmę šių procesų įgyvendinime. Tyrimo metodai ir tiriamieji: retrospektyvinis kiekybinis tyrimas buvo vykdomas 2022 m. kovo – balandžio mėnesiais X ligoninės Radiologijos skyriuje. Apklausoje dalyvavo atsitiktinė dalyvių grupė, 55 pacientai patyrę insultą. Duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa. Empirinio tyrimo rezultatai: atlikto tyrimo duomenys rodo, jog respondentų nuomone širdies ligos turi didžiausią įtaką insulto išsivystymui. Daugiau nei pusei respondentų buvo atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių respondentų pažymėjo, jog jiems radiologijos technologas suteikė pakankamai informacijos apie tyrimo eigą ir trukmę, informavo, ko galima tikėtis tyrimo metu, respondentai gavo atsakymus į iškilusius klausimus. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžioji dalis respondentų, kurie turėjo klaustrofobijos baimę, radiologijos technologui nuraminus, jautėsi drąsiau. Šiek tiek mažiau nei pusė anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų, labai gerai įvertino radiologijos technologo atliktą darbą radiologinio tyrimo metu. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Radiologijos technologas, magnetinio rezonanso tomografija, insultas. en_US
dc.title Radiologijos technologo vaidmuo atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą insulto atveju en_US
dc.title.alternative The role of a radiology technologist in the study of brain magnetic resonance imaging in case of stroke en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra