DSpace talpykla

M. Bareikio vairavimo mokyklos aikštelės ir angaro vizualizacija

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Mikštaitė, Ingrida
dc.date.accessioned 2021-08-25T13:05:53Z
dc.date.available 2021-08-25T13:05:53Z
dc.date.issued 2021-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5461
dc.description Visualization of M.Bareikis driving school site and hangar. Thesis. Student Ingrida Mikštaitė, supervisor lect. Gerūta Sprindytė, Kaunas College, Faculty of Technology, Department of Media Technologies - Kaunas, 2021. The task of the professional bachelor was to model and visualize the hangar of the M. Bareikis Driving School, the site and the additional elements in it. During this work, all the knowledge acquired in the college was demonstrated. The analytical part describes the customer's company, its activities, describes the company's potential competitors and compares all companies. This was followed by an analysis of the practical driving areas of other companies and their comparison. Hangar models and how they differ were also examined. 3D computer graphics programs are described and some of them are examined in more detail. The visualization is described and what elements make it up. The tools used during the work were described in the project part. The modeling of the hangar, site, vehicles and additional elements and their process are widely described. Peculiarities of visualization and texture application are described. Economic calculations have been performed and the part of human safety has been written. This work consists of 55 pages, 6 tables, 29 figures, 27 references and other sources and 20 appendices. Keywords: driving range, hangar, exam animation, practical driving instructions. en_US
dc.description.abstract M. Bareikio vairavimo mokyklos aikštelės ir angaro vizualizacija. Baigiamasis darbas. Studentė Ingrida Mikštaitė, vadovė lekt. Gerūta Sprindytė, Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Medijų technologijų katedra – Kaunas, 2021. Profesinio bakalauro užduotis buvo sumodeliuoti ir vizualizuoti M. Bareikio vairavimo mokyklos angarą, aikštelę bei joje esančius papildomus elementus. Šio darbo metu buvo pademonstruotos visos kolegijoje įgytos žinios. Analitinėje dalyje aprašoma užsakovo įmonė, jos veikla, aprašomi galimi įmonės konkurentai bei palyginamos visos įmonės tarpusavyje. Toliau sekė, kitų įmonių praktinio vairavimo aikštelių analizė bei jų palyginimas. Taip pat buvo išnagrinėti angarų modeliai ir kuo jie skiriasi. Aprašytos 3D kompiuterinės grafikos programos bei keletas iš jų išnagrinėtos plačiau. Aprašyta vizualizacija ir kokie elementai ją sudaro. Projektinėje dalyje buvo aprašomi darbo metu panaudoti įrankiai. Plačiai aprašytas angaro, aikštelės, transporto priemonių ir papildomų elementų modeliavimas bei jų procesas. Aprašyta vizualizacijos ir tekstūrų pritaikymo ypatumai. Atlikti ekonominiai skaičiavimai bei parašyta žmogaus saugos dalis. Šį darbą sudaro 55 puslapiai, 6 lentelės, 29 paveikslėliai, 27 literatūros ir kiti šaltiniai bei 20 priedų. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject vairavimo aikštelė, angaras, egzaminų laikymo animacija, praktinio vairavimo nurodymai. en_US
dc.title M. Bareikio vairavimo mokyklos aikštelės ir angaro vizualizacija en_US
dc.title.alternative Visualization of M.Bareikis Driving School site and hangar en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra