DSpace talpykla

Tariamosios nuosakos naudojimas verslo tekstuose anglų kalboje ir jos vertimas į lietuvių kalbą

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Urbštas, Mantas
dc.date.accessioned 2021-02-03T18:40:50Z
dc.date.available 2021-02-03T18:40:50Z
dc.date.issued 2021-01-22
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4238
dc.description There are many ways how the subjunctive mood can be expressed in both the English and Lithuanian languages and it is hard to separate it from other moods. Nowadays, the subjunctive mood is often used when formal writing or speaking is needed. It is also used when people need to imagine some hypothetical situation, which contrasts with reality and some other uses. Different clauses and conditionals are used to express the subjunctive mood as well as modal verbs, which express different degrees of certainty in facts, events, or situations. The aim of the research is to identify how actions are expressed in the subjunctive mood found in business-related texts. The objectives are: 1. to theoretically highlight how actions in the subjunctive mood can be expressed in English and Lithuanian grammars; 2. to reveal the ways of expressing actions in the subjunctive mood in J. Carreyrou's book Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon valley and TedTalks, identify them and see how it changes when translated into Lithuanian. The methods used: 1. analysis of theoretical sources; 2. descriptive, contrastive, linguistic analysis. The paper consists of 2 parts: theoretical and practical. The theoretical analysis of English language is mainly based on the ideas expressed in the texts of Baugh (1987), Nelson, Greenbaum (2010), and Swan (2005). These authors suggest valuable insights on the theoretical level of the subjunctive mood. Lithuanian language grammar theoretical analysis is based on insights of Ambrazas (2011), Judžentis (2013), Mathiassen (1996). The practical analysis is based on the examples found in business-related texts. The results of the linguistic study reveal that the most popular way to express the subjunctive mood is conditional sentences. Translated examples to Lithuanian showed that verbs which express the subjunctive mood have ending –tų. Also, the auxiliary word būtų was used in a lot of practical analysis cases. en_US
dc.description.abstract Yra daug būdų kaip tariamoji nuosaka gali būti išreikšta tiek anglų, tiek lietuvių kalbose ir ją sunku atskirti nuo kitų nuosakų. Šiais laikais, tariamoji nuosaka anglų kalboje yra dažniau vartojama oficialiuose tekstuose ar kalbose. Ji taip pat vartojama, kai žmonės hipotetiškai nori įsivaizduoti kažkokią situaciją, kuri priešinasi su realybe. Skirtingų sąlygų bei sąlyginiai sakiniai gali būti naudojami išreikšti tariamąją nuosaką. Modaliniai veiksmažodžiai taip pat yra naudojami tariamosios nuosakos išreiškimui, išreiškiant skirtingus tikrumo laipsnius tam tikruose faktuose, įvykiuose bei situacijose. Darbo tikslas – atskleisti būdus kaip tariamoji nuosaka gali būti išreikšta su verslu susijusiuose tekstuose. Darbo uždaviniai: 1. teoriškai išsiaiškinti kaip veiksmai tariamojoje nuosakoje gali būti išreikšti anglų bei lietuvių gramatikose. 2. atskleisti kaip veiksmai tariamojoje nuosakoje J. Carreyrou knygoje Blogas kraujas: Silicio slėnio startuolio melai ir paslaptys bei TedTalks yra išreiškiami, nustatyti juos bei palyginti išverstus pavyzdžius į lietuvių kalbą. Darbo metodai: 1. Teorinės medžiagos analizė; 2. Lyginamoji aprašomoji lingvistinė analizė. Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinė analizė daugiausiai paremta Baugh (1987), Nelson, Greenbaum (2010) ir Swan (2005) išsakytomis idėjomis. Šie autoriai dalinosi vertingomis įžvalgomis teorininiu lygiu apie tariamąją nuosaką. Lietuvių kalbos teorinė analizė daugiausiai paremta Ambrazo (2011), Judženčio (2013) bei Mathiassen (1996) išsakytomis idėjomis. Praktinė dalis paremta su verslu susijusiuose tekstuose rastais pavyzdžiais. Lingvistinio tyrimo rezultatai parodė, jog dažniausiai tariamoji nuosaka anglų kalboje yra naudojama sąlyginiuose sakiniuose. Išversti pavyzdžiai į lietuvių kalbą parodė, jog tariamoji nuosaka dažniausiai yra perteikiama veiksmažodžiuose su galūne –tų, taip pat pagalbinis veiksmažodis būtų dažnai yra naudojamas perteikti tariamąją nuosaką verčiant sakinius iš anglų į lietuvių kalbą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Mood, subjunctive mood, modal verb, conditional sentence, auxiliary verb/Nuosaka, tariamoji nuosaka, modalinis veiksmažodis, sąlyginis sakinys, pagalbinis veiksmažodis. en_US
dc.title Tariamosios nuosakos naudojimas verslo tekstuose anglų kalboje ir jos vertimas į lietuvių kalbą en_US
dc.title.alternative English Subjunctive Mood in Business-Related Texts and Their Lithuanian Translations en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra