DSpace talpykla

Tarptautiniai žodžiai populiariojoje rinkodaros literatūroje ir jų atitikmenys lietuvių kalboje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Bajorinaitė, Ugnė
dc.date.accessioned 2020-07-14T10:00:09Z
dc.date.available 2020-07-14T10:00:09Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3389
dc.description Bajorinaitės, Ugnės Professional Bachelor Thesis “International Words in Popular Marketing Literature and Their Correspondences in Lithuanian”. Scientific advisor, lecturer – Gražina Jedemskienė, Kauno kolegija / University of Applied Sciences, the Language Centre of the Faculty of Arts and Education. Kaunas, 2020. The paper consists of 41 pages, 21 tables, 20 references and 2 appendices. More and more people are traveling, expanding business and personal connections internationally. When new realities emerge, they often bring their name from the country they came from. Languages mix with each other and thus international words spread. Therefore, it is important for translators to know the characteristics of international words and the possible differences in their meanings in different languages, as mistakes can be made when translating texts containing international words. The aim of the research is to reveal the problems concerning the usage of international words in translations from English into Lithuanian found in popular marketing literature. The objectives are: 1. Analysis of theoretical material related to international words; 2. A search for examples for the practical part in popular marketing literature (chosen literature – Lois Kelly “Beyond buzz: The Next Generation of Word-of Mouth Marketing”/ „Rinkodara „iš lūpų į lūpas”, translated by Leonas Tamas); 3. Analysis of the found examples according to the aspects revealed in the theoretical part. The methods used include: 1. the analysis of theoretical references; 2. the descriptive comparative linguistic analysis. The paper consists of two main parts: theoretical and practical. The theoretical part gives a review of theoretical material related to the use of international words in the Lithuanian language, their naturalization and classification. Having analysed the arguments found in the theoretical works of Pažūsis and Aprijaskytė with Pareigytė the practical descriptive – comparative linguistic analysis was performed. The results of the linguistic study revealed that often international words in two different languages may not mean the same thing and have a number of different meanings that might mislead the translator, so it is important to be aware of this. It was also revealed that the greatest majority of international words used in Lithuanian language are graphically, phonetically and morphologically naturalized. en_US
dc.description.abstract Ugnės Bajorinaitės profesinio bakalauro baigiamasis darbas „Tarptautiniai žodžiai populiariojoje rinkodaros literatūroje ir jų atitikmenys lietuvių kalboje“ (“International Words In Popular Marketing Literature And Their Correspondences In Lithuanian”). Baigiamojo darbo vadovė – lektorė Gražina Jedemskienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras, Kaunas, 2020. Baigiamasis darbas susideda iš 41 psl., darbe panaudoti 20 šaltinių, 21 lentelė ir 2 priedai. Kadangi vis daugiau žmonių keliauja, plečia verslo ir asmeninius ryšius tarptautinėje erdvėje. Atsiradus naujoms realijoms, jos dažnai atsineša savo pavadinimą iš tos šalies, iš kurios ir kilo. Kalbos maišosi vienos su kitomis ir taip plinta tarptautiniai žodžiai. Dėl to vertėjams svarbu žinoti tarptautinių žodžių savybes bei galimus reikšmių skirtumus, kadangi verčiant tekstus turinčius tarptautinių žodžių, galima padaryti klaidų. Darbo tikslas – atskleisti populiariojoje rinkodaros literatūroje aptinkamas tarptautinių žodžių vartojimo problemas verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Darbo uždaviniai: 1. Teorinės medžiagos, susijusios su tarptautiniais žodžiais, analizė; 2. Praktinei daliai reikalingų pavyzdžių paieška populiarioje rinkodaros literatūroje (pasirinkta literatūra – Lois Kelly “Beyond buzz: The Next Generation of Word-of Mouth Marketing”/ „Rinkodara „iš lūpų į lūpas”, vertėjas – Leonas Tamas); 3. Rastų pavyzdžių analizė pagal teorinėje dalyje nurodytus aspektus. Darbo metodai: 1. teorinės medžiagos analizė; 2. lingvistinė analizė, pagrįsta aprašymu bei palyginimu. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje aptariama teorinė medžiaga susijusi su tarptautinių žodžių vartojimu lietuvių kalboje, jų adaptavimu bei klasifikacija. Apibendrinus teorinius teiginius, atlikta lingvistinė aprašomoji – lyginamoji analizė. Remiantis lingvistinės analizės rezultatais, galima teigti, kad dažnai tarptautiniai žodžiai dvejose skirtingose kalbose gali nereikšti to paties dalyko ir turėti nemažai skirtingų reikšmių, kurios gali suklaidinti vertėją, tad svarbu tai žinoti. Taip pat paaiškėjo, kad dauguma tarptautinių žodžių, vartojamų lietuvių kalboje, yra grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai natūralizuoti. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject International words/ tarptautiniai žodžiai; foreign words/ svetimžodžiai; loanwords, borrowings/ skoliniai; naturalization/ adaptavimas; false friends of a translator/ netikri vertėjo draugai; meaning/ prasmė, reikšmė. en_US
dc.title Tarptautiniai žodžiai populiariojoje rinkodaros literatūroje ir jų atitikmenys lietuvių kalboje en_US
dc.title.alternative International Words in Popular Marketing Literature and Their Correspondences in Lithuanian en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra