DSpace talpykla

COVID-19 sirgusių moterų patirtas akušerinis smurtas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kiržgalvytė, Giedrė
dc.date.accessioned 2023-03-17T13:07:18Z
dc.date.available 2023-03-17T13:07:18Z
dc.date.issued 2023-02
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/7101
dc.description Relevance of research. Recent reports have documented the detrimental psychological effects of the COVID-19 pandemic on pregnant and postpartum women (Janevic et al., 2021). In this context, rising rates of violence during the COVID-19 pandemic are of particular concern, as the outbreak has affected almost every country in the world and has had significant negative impacts in the health, economic and social spheres (Viero et al., 2021). A key obstetric aspect that may be affected by the COVID-19 pandemic is satisfaction with childbirth. It includes perceptions of stress and control and perceived discrimination in health care, differential attitudes among health care professionals (Janevic et al., 2021). Research problem: What is the prevalence of obstetrical violence among women with COVID-19? The object of the study: obstetrical violence experienced by women with COVID-19. The aim of the study: to determine obstetrical violence experienced by women with COVID-19. Research tasks: 1. To describe the types of violence experienced by women in obstetrics and the cases of violence that occurred during COVID-19. 2. To determine the violence experienced by women with COVID-19 during childbirth. 3. To determine the violence experienced by women with COVID-19 during postpartum period. Research methodology and subjects: The survey is conducted online using the Google form tool. The study was conducted for 1 month. 130 women who gave birth in Lithuanian healthcare institutions during the COVID-19 pandemic and experienced obstetric violence participated in the study. The main results of the empirical study: Four main types of obstetric violence have emerged during COVID-19: verbal, psychological, physical and sexual. The resulting pandemic restrictions, isolation and self-protection measures have distanced healthcare professionals from patients. It caused inconvenience in caring for women's pregnancies and more active care during and after childbirth. During the COVID-19 pandemic, obstetric violence usually manifested itself through vaginal examination 8 without consent or consultation, lack of freedom of movement, and the use of the Kristeller maneuver. After giving birth, women mostly experienced violence due to lack of breastfeeding support and lack of newborn health care. en_US
dc.description.abstract Tyrimo aktualumas. Naujausiuose pranešimuose užfiksuotas žalingas psichologinis COVID-19 pandemijos poveikis nėščioms ir pagimdžiusioms moterims (Janevic ir kt., 2021). Atsižvelgiant į tai, didėjantys smurto rodikliai COVID-19 pandemijos metu kelia ypatingą susirūpinimą, nes protrūkis paveikė beveik visas pasaulio šalis ir padarė didelį neigiamą poveikį sveikatos, ekonomikos ir socialinėje sferoje (Viero ir kiti., 2021). Pagrindinis akušerinis aspektas, kurį gali paveikti COVID-19 pandemija, yra pasitenkinimas gimdymu. Jis apima streso ir kontrolės suvokimą bei suvoktą sveikatos priežiūros diskriminaciją, skirtingą sveikatos priežiūros specialistų požiūrį (Janevic ir kt, 2021). Tyrimo problema: koks COVID-19 sirgusių moterų patirtas akušerinis smurtas? Tyrimo objektas: COVID-19 sirgusių moterų patirtas akušerinis smurtas. Tyrimo tikslas: nustatyti moterų, sirgusių COVID-19 liga, patirtą akušerinį smurtą. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti moterų patiriamas smurto rūšis akušerijoje ir atsiradusius smurto atvejus COVID-19 metu. 2. Nustatyti COVID-19 sirgusių moterų patirtą smurtą gimdymo metu. 3. Nustatyti COVID-19 sirgusių moterų patirtą smurtą laikotarpiu po gimdymo. Tyrimo metodika ir tiriamieji: Apklausa vykdoma internetu Google formos įrankio pagalba. Tyrimas buvo vykdomas 1 mėnesį. Tyrime dalyvavo 130 moterų gimdžiusių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir patyrusių akušerinį smurtą. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai: COVID-19 metu išryškėjo keturios pagrindinės akušerinio smurto rūšys: verbalinis, psichologinis fizinis ir seksualinis smurtas. Atsiradę pandemijos ribojimai, atskirtis ir savisaugos priemonės atitolino sveikatos priežiūros specialistus nuo pacienčių. Sukėlė nepatogumų rūpinantis moterų nėštumais ir aktyvesne priežiūra gimdymo metu bei po jo. COVID-19 pandemijos metu akušerinis smurtas dažniausiai pasireiškė tyrimu pro makštį be sutikimo ar paklausimo, judėjimo laisvės trūkumu, Kristeller manevro naudojimu. Po gimdymo moterys dažniausiai smurtą patyrė per pagalbos žindyti trūkumą ir naujagimio sveikatos priežiūros trūkumą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject akušerinis smurtas, COVID-19 pandemija, gimdymas, moterys en_US
dc.title COVID-19 sirgusių moterų patirtas akušerinis smurtas en_US
dc.title.alternative Obstetrical Violence Experienced by Women with COVID-19 en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra