DSpace talpykla

2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos ugdymo/si galimybės, taikant netradicines dailės technikas.

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Rakickaitė, Lina
dc.date.accessioned 2019-02-04T08:47:29Z
dc.date.available 2019-02-04T08:47:29Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/617
dc.description Relevance and problem. A child at the age of 2-3 years is still in the early developmental stage of childhood, but it is capable of a lot more things to make himself compared to one year of age. 2-3 year olds self-moving, their language and the world išlavėjusi more children are becoming more available to explore the sense of smell, sight, hearing, taste and touch. Early childhood - this is a time when personal development occurs in a very dramatic change. Significant changes in the cognitive development of the child alters games, relationships with others, selfcenteredness replaces repartee. The children felt the world through these senses and research, so this kind of promotion activities for children education and sensations provides significant benefits. The aim/goal of the paper: To reveal the 2-3 year-old children fine motor training / learning opportunities through non-traditional art techniques. The object: 2-3 years old children's fine motor development non-traditional art techniques. Research methods: 1. Finding out non-traditional art techniques of application possibilities of early children education / learning .; 2. Set 2-3 years old children's fine motor development opportunities through non-traditional art techniques .; 3. Results-based plan and implement educational projects in educational institutions. Methods: analysis of scientific literature, interview (oral), observation. Conclusions: Results of the study showed that 2-3 year-old children appropriate and safe use of art tools offer in supermarkets is very poor. Interviews with teachers and parents showed that they are favorably disposed to non-traditional art techniques and instruments for use in art activities, promoting children's fine motor skills. The use of non-traditional art techniques in developing / s small-scale children's motor skills is a great alternative to the traditional art instruments, which supply is really poor. Research results conducted on the basis of the project draw the other, it proved that children of non-traditional art techniques and tools not only help children develop fine motor and improves akies- hand coordination and develops the language center. The volume of the paper: Summary Lithuanian and English, introduction, three parts (theoretical, analytical and design parts), conclusions, recommendations, references and appendices. Thesis consists of 50 pages. en
dc.description.abstract Aktualumas ir problema. Vaikas sulaukęs 2-3 metų vis dar yra ankstyvosios vaikystės raidos tarpsnyje, tačiau jau geba daug daugiau dalykų atlikti pats, lyginant su vienerių metų vaiku. 2-3 metų vaikai savarankiškai juda, jų kalba labiau išlavėjusi ir pasaulis vaikams tampa labiau prieinamas tyrinėti uosle, regėjimu, klausa, skoniu ir prisilietimais. Ankstyvoji vaikystė - tai laikas, kai asmens raidoje įvyksta labai didelių pasikeitimų. Reikšmingos kognityvinės raidos permainos labai keičia vaiko žaidimus, santykius su aplinkiniais, egocentriškumą pakeičia sąmojingumas. Šio amžiaus vaikams pasaulis pajuntamas per šiuos pojūčius ir tyrinėjimus, tad tokio pobūdžio veiklų skatinimas ir pojūčių ugdymas vaikams suteikia didelę naudą. Darbo tikslas: Atskleisti 2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos ugdymo/si galimybes, taikant netradicines dailės technikas. Darbo objektas: 2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimas netradicinėmis dailės technikomis. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti netradicinių dailės technikų taikymo galimybes ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme/-si.; 2. Nustatyti 2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos ugdymo galimybes, taikant netradicines dailės technikas.; 3. Tyrimų rezultatų pagrindu suplanuoti ir realizuoti edukacinį projektą ugdymo įstaigoje. Metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa (žodžiu), stebėjimas. Atliktas tyrimas parodė: Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 2-3 metų vaikams tinkamų ir saugių naudoti meninių priemonių pasiūla prekybos centruose yra itin skurdi. Apklausus pedagogus ir tėvus paaiškėjo, kad jie palankiai žiūri į netradicinių dailės technikų bei priemonių naudojimą meninėse veiklose, skatinančiose vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius. Netradicinių dailės technikų naudojimas ugdant/-is smulkiąją vaikų motoriką yra puiki alternatyva tradicinėms dailės priemonėms, kurių pasiūla yra išties skurdi. Tyrimų rezultatų pagrindu atliktas projektas „Piešiame kitaip“, įrodė, kad vaikams netradicinės dailės technikos ir priemonės, ne tik padeda lavinti vaikų smulkiąją motoriką, gerina akies- rankos koordinaciją bei lavina kalbos centrą. Darbą sudaro: santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įžanga, trys dalys (teorinė, tiriamoji ir projektinė dalys), išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Darbo apimtis 50 puslapių. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Smulkioji motorika, ugdymas, netradicinės dailės technikos, 2-3 metų vaikai. en_US
dc.title 2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos ugdymo/si galimybės, taikant netradicines dailės technikas. en_US
dc.title.alternative 2-3 years old children’s fine motor skills developmental possibilities applying non – traditional art techniques. en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra