DSpace talpykla

C. Roy adaptacijos modelio taikymo galimybės pacientams po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Meškauskaitė, Kamilė
dc.date.accessioned 2022-02-17T13:07:14Z
dc.date.available 2022-02-17T13:07:14Z
dc.date.issued 2022-01
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5617
dc.description Relevance of the topic. Lower limb endoprosthesis gives opportunity to reduce pain, improve movement function and quality of life. However, this operation makes change in people’s life. The aim is to find out what adaptation changes patients can experience according to C. Roy’s adaptation model after lower limb endoprosthesis. Research problem. What adaptation features appears to patients after lower limb joint endoprosthesis according to C. Roy’s adaptation model in the early postoperative period? Research object. Patients’ adaptation according to C. Roy’s adaptation model in the early postoperative period. Research purpose. To reveal C. Roy’s possibilities of applying the adaptation model to patients after lower limb joint endoprosthesis in the early postoperative period. Research tasks. Describe aspects of patient care and adaptation features in the early postoperative period after lower limb joint endoprosthesis according to C. Roy’s adaptation model. To reveal the problems faced by patients after lower limb endoprosthesis in the early postoperative period using the C. Roy’s adaptation model from a patient perspective. To determine how adaptation problems are solved after lower limb endoprosthesis in the early postoperative period using the C. Roy’s adaptation model. Research methods and research subjects. Was conducted qualitative research, a semi-structured oral interview by questioning 25 patients after lower limb endoprosthesis. Research results. C. Roy’s adaptation model consists of health, person, nursing, environment, and adaptation. Patients after lower limb joint endoprosthesis feels pain and other unpleasant reactions of the body, like psychological problems: anxiety, fear, aggression, changes in sleep quality. However, individuals need to adapt to the environment, learn to use mobility aids. Nurses doing nursing intervention contributes to adaptation problem solving. To reduce discomfort there are provided medications, verbal and nonverbal communication is maintained, and physical and verbal assistance is provided to patients to ensure their smooth adjustment after lower limb endoprosthesis. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Apatinių galūnių endoprotezavimas suteikia galimybę sumažinti skausmą, pagerinti funkciją ir gyvenimo kokybę. Tačiau ši operacija reiškia pasikeitimus žmogaus gyvenime, todėl tenka adaptuotis prie pasikeitimų. Norima išsiaiškinti, kokius adaptacijos pokyčius patiria pacientai pagal C. Roy adaptacijos modelį po apatinių galūnių endoprotezavimo. Tyrimo problema. Kokie adaptacijos ypatumai atsiranda pacientams po apatinių galūnių sąnario endoprotezavimo taikant C. Roy adaptacijos modelį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu? Tyrimo objektas. Pacientų prisitaikymas pagal C. Roy adaptacijos modelį po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Tyrimo tikslas. Atskleisti C. Roy adaptacijos modelio taikymo galimybes pacientams po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Tyrimo uždaviniai: Aprašyti pacientų slaugos aspektus ir adaptacijos ypatumus ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu po apatinių galūnių endoprotezavimo taikant C. Roy adaptacijos modelį. Atskleisti su kokiomis problemomis susiduria pacientai po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, taikant C. Roy adaptacijos modelį pacientų požiūriu. Nustatyti, kaip sprendžiamos adaptacijos problemos pacientams po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientų požiūriu taikant C. Roy adaptacijos modelį. Tyrimo metodika ir tiriamieji. Atliktas kokybinis tyrimas, pusiau struktūrizuotas interviu žodžiu, apklausiant 25 pacientus po apatinių galūnių endoprotezavimo. Tyrimo rezultatai ir išvados. C. Roy adaptacijos modelį sudaro sveikata, asmuo, slauga, aplinka ir prisitaikymas. Pacientai po apatinių galūnių endoprotezavimo jaučią skausmą ir kitas nemalonias organizmo reakcijas, psichologines problemas: nerimą, baimę, agresiją, pasikeičia jų miego kokybė. Tačiau asmenys turi prisitaikyti prie aplinkos, išmokti naudotis pagalbinėmis judėjimo priemonėmis. Slaugytojos, atliekančios slaugą, prisideda prie adaptacijos problemų sprendimo. Nemalonių pojūčių mažinimui duodami medikamentai, palaikomas verbalinis ir neverbalinis komunikavimo būdas, bei suteikiama fizinė ir žodinė pagalba pacientams, siekiant sklandaus jų prisitaikymo po apatinių galūnių endoprotezavimo. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Endoprotezavimas, adaptacija, C. Roy adaptacijos modelis en_US
dc.title C. Roy adaptacijos modelio taikymo galimybės pacientams po apatinių galūnių endoprotezavimo ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu en_US
dc.title.alternative The Possibilities of Using C. Roy Adaptation Model to the Patients after Lower Limb Endoprosthesis in the Early Postoperative Period en_US
dc.type other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra