DSpace talpykla

Tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas“ vizualinio identiteto ir leidinio dizainas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Jurevičiūtė, Paulina
dc.date.accessioned 2021-12-14T14:12:38Z
dc.date.available 2021-12-14T14:12:38Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5562
dc.description The topic of this final work is "Design of the Visual Identity and Publication of the International Scientific Practical Conference “Art, Design, Languages and Education”. This conference encourages the use of the latest methods and innovations in studies and professional activities, so it is important for the organizers that the conference’s visual identity reflects the latest trends in both graphic design and conference visual identity, as well as it being easily recognizable and standing out from the competition. The aim of this final work is to create a new visual identity and publication design for the conference. To achieve the goal, the tasks are: to review the development of conference visual identities from their emergence to the present, to analyze the components of visual identity and its importance, to review conference visual identity trends, analyze selected analogues and create the final visual style and publication design of the „Art, Design, Languages and Education“ conference. Research performed - analysis of literature sources, interview, analysis of analogues. Such computer programs as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Adobe InDesign were used to do the task. It has been observed that visual identity became a priority around the beginning of the 21st century. Now it's important for any organized activity - it helps to stand out from the competition, maintain graphic consistency, increase the memorability and recognition. After reviewing the analogues of visual conference identity, three most popular design directions were singled out: typographic design, linear design, and gradients. The cover, back, presentation and content two-page design of the conference publication, report summary and virtual exhibition page templates, digital banner, poster, invitation, a thank you, certificate, notebook, pocket calendar and pen design were created. Keywords: scientific conference, visual identity, graphic design, innovation. en_US
dc.description.abstract Baigiamojo darbo tema – „Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas“ vizualinio identiteto ir leidinio dizainas“. Konferencija skatina naujausių metodų naudojimą ir inovacijas studijose bei profesinėje veikloje, todėl organizatoriams svarbu, jog konferencijos vizualinis identitetas atspindėtų naujausias tendencijas tiek grafinio dizaino, tiek konferencijų vizualinio identiteto srityje, be to, būtų lengvai atpažįstamas ir padėtų išsiskirti iš konkurentų. Baigiamojo darbo tikslas – sukurti naują konferencijos vizualinį identitetą ir leidinio dizainą. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: apžvelgti konferencijų vizualinių identitetų raidą nuo jų atsiradimo iki šių laikų, išanalizuoti vizualinio identiteto sudedamuosius elementus ir jo svarbą, apžvelgti konferencijų vizualinio identiteto tendencijas, išanalizuoti pasirinktus analogus bei sukurti galutinį konferencijos “Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas” vizualinį stilių ir leidinio dizainą. Atlikti tyrimai – literatūros šaltinių analizė, interviu, analogų analizė. Darbui atlikti naudotos kompiuterinės programos: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ir Adobe InDesign. Pastebėta, jog vizualinis identitetas prioritetu tapo maždaug 21-ojo amžiaus pradžioje. Dabar jis svarbus bet kokiai organizuojamai veiklai – padeda išsiskirti iš konkurentų, palaikyti grafinį nuoseklumą, didina veiklos įsimintinumą ir atpažinimą. Apžvelgus vizualinio konferencijų identiteto analogus išskirtos trys populiariausios dizaino kryptys: tipografinis dizainas, linijinis dizainas ir gradientai. Sukurtas konferencijos leidinio viršelis, nugarėlė, pristatymo ir turinio dvilapių dizainas, pranešimo santraukos ir virtualios parodos puslapių šablonai, skaitmeninė reklaminė juosta, plakatas, kvietimas, padėka, pažymėjimas, užrašų knygutės, kišeninio kalendoriaus ir tušinuko dizainas. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject mokslinė konferencija, vizualinis identitetas, grafinis dizainas, inovacijos en_US
dc.title Tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas“ vizualinio identiteto ir leidinio dizainas en_US
dc.title.alternative Design of the Visual Identity and Publication of the International Scientific Practical Conference “Art, Design, Languages and Education” en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra