DSpace talpykla

Etnokultūros puoselėjimo tradicijų svarba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Miliūnienė, Roberta
dc.date.accessioned 2021-08-25T05:40:55Z
dc.date.available 2021-08-25T05:40:55Z
dc.date.issued 2021-06-16
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5396
dc.description Researchers note that ethnic culture education faces significant challenges in educational institutions. Until now, Lithuania has not yet created a unified system of ethnic culture learning at all levels of educations, and the younger generation is becoming less and less interested in ethnic culture. Research shows that when educators of preschool education institutions pay more attention to ethnic culture, same older children are more inclined to adopt and follow traditions also have a higher level of interest in ethnic culture. Research problem. In Lithuania, little attention is paid to the importance and problems of ethnic culture education in preschool educational institutions and there is a lack of more detailed information on how ethnic culture education is implemented in these institutions. The aim of the research - to analyze the implementation of ethnic culture traditions in preschool educational institutions. Research methods: analysis of scientific literature, quantitative research - questionnaire survey. The analysis of the research results revealed that from the parents point of view, ethnic cultural education is important for children's love and attachment to the nation, testability of traditions and customs, citizenship education, but from the parents point of view, the biggest role for ethnocultural education lies on pedagogue. Parents and their children irregularly promote various ethnocultural activities, but by celebrating various holidays, they introduce children to their history and traditions. Cooperation between preschool institutions and parents in the ethnocultural education of children is insufficient. Although parents were mostly satisfied with the organized ethnocultural education in the pre-school institution, parents themselves are quite often involved in various ethnocultural activities, however, the educational institution only in rare occasions involves parents in ethnocultural activities, parents are usually viewers of various ethnocultural activities, however, it should be noted that the parents themselves are usually not very inclined to initiate various ethnocultural activities in preschool education institutions. en_US
dc.description.abstract Mokslininkai pastebi, jog etnokultūrinis ugdymas susiduria su dideliais iššūkiais ugdymo(si) įstaigose. Iki šiol Lietuvoje vis dar nesukurta vieninga etninės kultūros ugdymo sistema visose ugdymo(si) grandyse, etninė kultūra vis mažiau domina ir pačią jaunąją kartą. Tyrimai rodo, jog kuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai skiria didesnį dėmesį etnokultūriniam ugdymui, tuo vėliau vaikai yra labiau linkę perimti tradicijas, jų laikytis, tokie vaikai pasižymi didesniu susidomėjimo lygiu apie etnokultūrą. Tyrimo problema. Lietuvoje skiriamas mažas dėmesys etnokultūrinio ugdymo svarbai ir problematikai ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, trūksta išsamesnės informacijos, kaip šiose įstaigose įgyvendinamas etnokultūrinis ugdymas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti etnokultūros puoselėjimo tradicijų įgyvendinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog tėvų požiūriu etnokultūrinis ugdymas yra svarbus vaikų meilės, prieraišumo tautai, tradicijų ir papročių testinumui, pilietiškumo ugdymui, tačiau tėvų požiūriu didžiausias vaidmuo už etnokultūrinį ugdymą tenka pedagogams. Tėvai su savo vaikais nereguliariai propaguoja įvairias etnokultūrines veiklas, tačiau švęsdami įvairias šventes vaikus supažindina su jų istorija, tradicijomis. Ikimokyklinės įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas vaikų etnokultūriniame ugdyme yra nepakankamas. Nors tėvai dažniausiai buvo patenkinti organizuojamu etnokultūriniu ugdymu ikimokyklinėje įstaigoje, jie patys ganėtinai dažnai dalyvauja įvairiose etnokultūrinėse veiklose, tačiau įstaiga tik retesniais atvejais tėvus įtraukia į etnokultūrines veiklas, dažniausiai tėvai būna įvairių etnokultūrinių veiklų žiūrovais, tačiau pastebėtina, jog ir patys tėvai dažniausiai nėra linkę inicijuoti įvairių etnokultūrinių veiklų ikimokyklinėse įstaigose. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject etnokultūra, tradicijos, puoselėjimas en_US
dc.title Etnokultūros puoselėjimo tradicijų svarba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje en_US
dc.title.alternative The Implementation of Ethnic Culture Traditions in Preschool Educational Institutions en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra