DSpace talpykla

X grupės studentų dėvimų apsauginių veido kaukių mikrobinė tarša, bei dėvėjimo įpročiai.

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Banytė, Austėja
dc.date.accessioned 2021-08-13T05:39:40Z
dc.date.available 2021-08-13T05:39:40Z
dc.date.issued 2021-06-25
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4949
dc.description The relevance of the topic: In the current pandemic of Covid-19, regular use of masks has become commonplace in the daily routine of all people (Marinova et al., 2020). The use of protective cover-up reduces the risk of contracting infectious diseases from an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms (Lithuanian Standardization Department, 2020). Protective disposable or reusable face masks, respirators, and face shields are used to prevent microbial contamination of the face (Samaranayake et al., 2020). Aim of the study: Evaluate the microbial contamination and wearing habits of protective face masks worn by group X students. Objectives of the study: 1. theoretical part explains the effects of microorganisms on the human body and the protective measures used to avoid them. 2. to exhibit X group students protective face masks wearing habits. 3. to determine X group students protective face masks microbial contamination. The research was carried out in the Kaunas College, Faculty of Medicine, microbiology laboratory. In the research attended 20 Kaunas Colleges third-year students of the Biomedical diagnostics study program, including 19 girls and 1 boy. For microbiology research 200 samples were taken with swabs from protective disposable medical and material face masks worn by students. Were examined 50 samples disposable medical face masks and 50 samples material face masks which were worn at different times: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h. During the research from 200 samples 4 environmental pathogenic bacterias were determined and identified. The research was made and followed by LST EN ISO 14698-1:2003 standard. X group students usually wear medical face masks. Medical face masks are usually replaced every 4 hours or when the mask is wet. Material face masks most often washed after each wear. Thus, medical and material face masks are worn according to the recommendations for wearing masks. Also, students in group X know how to wear protective face masks correctly, but not everyone wears them correctly. The following microorganisms were detecteted on the surfaces of protective face masks worn by group X students: S. aureus, E. coli, Enterococcus spp. S. aureus was the most commonly detected and at least was detected E. coli. P. aeruginosa has not been detected. en_US
dc.description.abstract Šiuo metu esant Covid-19 pandemijai, reguliarus kaukių naudojimas tapo įprasta visų žmonių kasdienybe (Marinova ir kt., 2020). Naudojant apsaugines kaukes sumažinama rizika užsikrėsti infekcinėmis ligomis nuo infekcijos nešiotojo neturinčio simptomų ar nuo sergančiojo turinčio klinikinius simptomus (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2020). Norint išvengti veido užteršimo mikrobais yra naudojamos apsauginės vienkartinės ar daugkartinės veido kaukės, respiratoriai, veido skydeliai (Samaranayake ir kt., 2020). Tyrimo tikslas: įvertinti X grupės studentų dėvimų apsauginių veido kaukių mikrobinę taršą, dėvėjimo įpročius. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriškai paaiškinti mikroorganizmų poveikį žmogaus organizmui bei apsaugos priemones naudojamas jų išvengimui. 2. atskleisti X grupės studentų dėvėjimo įpročius dėvint apsaugines veido kaukes. 3. nustatyti X grupės studentų dėvimų apsauginių veido kaukių mikrobinę taršą. Tyrimas atliktas Kauno kolegijos Medicinos fakultete, mikrobiologijos laboratorijoje. Tyrime dalyvavo 20 Kauno kolegijos Biomedicinos diagnostikos studijų programos trečio kurso studentų, iš jų 19 merginų ir 1 vaikinas. Atsakyta 20 anketinių apklausų. Mikrobiologiniam tyrimui plovinių metodu iš viso paimta 200 ėminių nuo studentų dėvimų apsauginių vienkartinių medicininių ir daugkartinių medžiaginių veido kaukių išorinės ir vidinės pusės. Buvo ištirta 50 vienkartinių medicininių ir 50 daugkartinių medžiaginių veido kaukių, kurios buvo dėvėtos skirtingą laiką: 1 val., 2 val., 3 val., 4 val., 5 val. Tyrimo metu ėminiuose nustatytos 4 aplinkos taršos indikatorinės bakterijos. Tyrimas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14698-1:2003 standartu. X grupės studentai dažniausiai dėvi vienkartines veido kaukes. Vienkartines veido kaukes dažniausiai keičia kas 4 val., ar kuomet sudrėksta kaukė. Daugkartinės veido kaukės dažniausiai plaunamos po kiekvieno dėvėjimo. Tad vienkartinės ir daugkartinės veido kaukės dėvimos pagal kaukių dėvėjimo rekomendacijas. Taip pat X grupės studentai žino, kaip reikia teisingai dėvėti apsaugines veido kaukes, tačiau ne visi jas dėvi teisingai. Ant X grupės studentų dėvimų apsauginių veido kaukių paviršių buvo aptinkami šie mikroorganizmai: S. aureus, E. coli, Enterococcus spp. Daugiausiai buvo aptinka S. aureus, mažiausiai – E. coli. P. aeruginosa nebuvo aptikta. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Apsauginės veido kaukės, mikrobinė tarša en_US
dc.title X grupės studentų dėvimų apsauginių veido kaukių mikrobinė tarša, bei dėvėjimo įpročiai. en_US
dc.title.alternative X group students protective face mask microbial contamination and wearing habits en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra