DSpace talpykla

X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje sąsajų dinamika 2018-2020 metais

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Barzinskaitė, Greta
dc.date.accessioned 2021-08-12T13:44:04Z
dc.date.available 2021-08-12T13:44:04Z
dc.date.issued 2021-06-25
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4939
dc.description Relevance of the topic. Liu et al. (2019) and Hootman et al. (2018) state that graduation and the beginning of studies are crucial periods of life for the formation of appropriate personal values, worldview, life perspectives and health-related behaviour. The study conducted by Li et al. (2020) found that a healthy lifestyle is relevant to a lower risk of developing type II diabetes. According to the data of the International Diabetes Federation (2020), type II diabetes is increasingly being diagnosed in children, adolescents, and young people. Research problem. What is the dynamics of the correlations between lifestyle factors and glucose concentration in capillary blood of group X students in 2018-2020? Research object - dynamics of the correlations between lifestyle factors and glucose concentration in capillary blood of group X students in 2018-2020. The aim of the research. To evaluate the dynamics of the correlations between lifestyle factors and glucose concentration in capillary blood of group X students in 2018-2020. Tasks of the research: To describe the key lifestyle factors which cause the changes in glucose concentration in capillary blood and detection methods. To reveal the lifestyle factors of group X students in 2018, 2019, 2020. To determine the glucose concentration in capillary blood of group X students in 2018, 2019, 2020. Methodology. The research was carried out in the framework of Kaunas College-funded project “MobiLab“. In order to evaluate the dynamics of the correlations between lifestyle factors and capillary blood glucose concentration in group X students, a questionnaire survey of group X students (responsibility - 100%) and measurements of capillary blood glucose concentration were conducted in 2018, 2019 and 2020. Capillary blood glucose was measured with a ContourPlus glucometer. The anonymous questionnaire contained 24 questions, 5 of which were questions about the sociodemographic data of the subjects and 19 were questions to reveal the peculiarities of the lifestyle. The study group consisted of twenty-two volunteers born in 1994-2000. Results. Analysis of the obtained data revealed a moderately statistically significant correlation between the subjects’ capillary blood glucose concentration and the subjects’ body weight (r=0.467), and frequency of alcohol consumption (r=-0.491). There was no statistically reliable correlation between capillary blood glucose and other lifestyle factors. en_US
dc.description.abstract Temos aktualumas. Liu ir kt. (2019), Hootman ir kt. (2018) teigimu - mokyklos baigimas bei studijų pradžia yra lemiamas gyvenimo laikotarpis formuotis tinkamoms asmens vertybėms, pasaulėžiūrai, gyvenimo perspektyvoms bei su sveikata susijusiam elgesiui. Li ir kt. (2020) atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad sveika gyvensena yra tiesiogiai susijusi su mažesne II tipo cukrinio diabeto susirgimo rizika. Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis (2020), II tipo cukrinis diabetas vis dažniau yra nustatoma vaikams, paaugliams ir jauniems žmonėms. Tyrimo problema. Kokia X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kraujyje sąsajų dinamika 2018-2020 metais? Tyrimo objektas. X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje sąsajų dinamika 2018-2020 metais. Tyrimo tikslas. Įvertinti X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje sąsajų dinamiką 2018-2020 metais. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti pagrindinius gyvensenos veiksnius dėl kurių kinta gliukozės koncentracija kapiliariniame kraujyje ir jos nustatymo būdus. 2. Atskleisti X grupės studentų gyvensenos veiksnius 2018, 2019, 2020 metais. 3. Nustatyti X grupės studentų gliukozės koncentraciją kapiliariniame kraujyje 2018, 2019, 2020 metais. Metodologija. Tyrimas atliktas vykdant KK finansuotą ,,MobiLab‘‘ projektą. Siekiant įvertinti X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje sąsajų dinamiką, 2018, 2019 ir 2020 metais buvo atliekama X grupės studentų anketinė apklausa (atsakomumas – 100 proc.) ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje matavimai. Gliukozės koncentracija kapiliariniame kraujyje matuota ’’ContourPlus‘‘ gliukomačiu. Anoniminėje anketoje buvo 24 klausimai, iš kurių 5 klausimai apie tiriamųjų sociodemografinius duomenis bei 19 klausimų gyvensenos ypatumams atskleisti. Tiriamąją grupę sudarė dvidešimt du 1994-2000 metais gimę savanoriai asmenys. Rezultatai. Atlikus gautų duomenų analizę buvo aptiktas vidutinio stiprumo statistiškai reikšmingas ryšys tarp tiriamųjų gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje ir tiriamųjų kūno masės (r=0,467), bei alkoholio vartojimo dažnumo (r=-0,491). Tarp tiriamųjų gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje ir kitų gyvensenos veiksnių statistiškai patikimo ryšio nebuvo. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Studentai, gliukozė, gyvensenos veiksniai, cukrinis diabetas. en_US
dc.title X grupės studentų gyvensenos veiksnių ir gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje sąsajų dinamika 2018-2020 metais en_US
dc.title.alternative Dynamics of Correlations between Lifestyle Factors and Glucose Concentration in Capillary Blood of Group X Students in 2018-2020 en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra