DSpace talpykla

X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiai ir jų įtaka subjektyviai sveikatai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kublickaitė, Miglė
dc.date.accessioned 2021-07-30T11:02:50Z
dc.date.available 2021-07-30T11:02:50Z
dc.date.issued 2021-06-25
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4898
dc.description The topic of the thesis is: "X Gymnasium 2nd and 3rd grade Students’ Consumption Habits of Energy and Carbonated Sweet Drinks and their Influence on Subjective Health". Key words: energy drinks, carbonated sweet drinks, influence of consumption on subjective health. Topic relevance. Scuri et al. (2018) showed that energy drinks are consumed by a large number of young students, which contributes to their subjective health, and that their drinking habits are formed at school. They often consume other carbonated beverages at the same time. Research problem. What are the consumption habits of X Gymnasium 2nd and 3rd grade students and how do they influence on subjective health? The object of the study: consumption habits of energy drinks and carbonated sweet drinks and their impact on subjective health. Aim of the study: To assess the consumption habits of energy drinks and carbonated sweet drinks and their impact on subjective health of X Gymnasium 2nd and 3rd grade students. Study objectives:1. To provide an overview of the impact of energy drinks and carbonated sweet drinks on subjective health. 2. To reveal the consumption habits of energy drinks and carbonated sweet drinks among X Gymnasium 2nd and 3rd grade students. 3. To determine the relationship between energy drinks and carbonated sweet drinks consumption habits and subjective health of X Gymnasium 2nd and 3rd grade students. Study methodology and subjects: Analysis of scientific and subject-specific literature. Quantitative research - questionnaire survey. A self-administered questionnaire was used for data collection, and an anonymous closed-ended questionnaire survey was conducted using the apklausa.lt platform. Statistical analysis of data using SPSS software. 221 2nd and 3rd grade students of the X Gymnasium participated in the survey. The main results of the empirical study: The analysis of the literature showed that when caffeine levels are exceeded, negative health effects are observed for both energy drinks and carbonated sweet drinks. Half of the respondents consumed energy drinks, while a large majority of the respondents consumed carbonated sugary drinks. The energy drink consumption habits of the examined gymnasium students have a statistically significant relationship with subjective health, while the carbonated sweet drink consumption habits have no statistically significant relationship with subjective health. When comparing the health and well-being problems mentioned by energy drink consumers and non-consumers, the association of energy drink consumption with subjective health is statistically significant for most problems. en_US
dc.description.abstract Darbo tema: „X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiai ir jų įtaka subjektyviai sveikatai”. Pagrindiniai žodžiai: energiniai gėrimai, gazuoti saldieji gėrimai, vartojimo įtaka subjektyviai sveikatai. Temos aktualumas. Scuri ir kt. (2018) atliktas tyrimas parodė, kad energinius gėrimus vartoja daug studijuojančių jaunuolių, tai sąlygoja jų subjektyvią sveikatą, o jų gėrimų vartojimo įpročiai susiformuoja dar mokykloje. Jie dažnai kartu vartoja ir kitus gazuotus gėrimus. Tyrimo problema. Kokie X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiai ir kokia jų įtaka subjektyviai sveikatai? Tyrimo objektas: energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiai ir jų įtaka subjektyviai sveikatai. Tyrimo tikslas: įvertinti X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročius ir jų įtaką subjektyviai sveikatai. Tyrimo uždaviniai:.1. Apžvelgti energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įtaką sveikatai; 2. Atskleisti X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročius; 3. Nustatyti X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročių sąsajas su subjektyvia sveikata. Tyrimo metodika ir tiriamieji: Mokslinės ir dalykinės literatūros analizė. Kiekybinis tyrimas - anketinė apklausa. Duomenų rinkimui buvo naudojamas pačios parengtas klausimynas, anketinė uždarų klausimų anoniminė apklausa vykdyta naudojant apklausa.lt platformą. Duomenų statistinė analizė naudojant programinę įrangą SPSS. Tyrime dalyvavo 221 X gimnazijos 2-os ir 3-ios klasės moksleivis. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai: Literatūros analizė parodė, kad viršijus leistinus kofeino kiekius, tiek energinių, tiek gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo atveju stebima neigiama įtaka sveikatai. Pusė respondentų vartojo energinius gėrimus, o gazuotus saldžiuosius gėrimus vartojo didžioji dauguma. Tirtų gimnazijos moksleivių energinių gėrimų vartojimo įpročiai turi statistiškai reikšmingas sąsajas su subjektyvia sveikata, o gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiais tokių sąsajų su subjektyvia sveikata neturi. Palyginus energinius gėrimus vartojančių ir nevartojančių paminėtas sveikatos ir savijautos problemas, energinių gėrimų vartojimo sąsajos su subjektyvia sveikata yra statistiškai reikšmingos pagal daugelį problemų. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Energiniai gėrimai, gazuoti saldieji gėrimai, vartojimo įtaka subjektyviai sveikatai en_US
dc.title X gimnazijos 2 ir 3 klasių moksleivių energinių ir gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimo įpročiai ir jų įtaka subjektyviai sveikatai en_US
dc.title.alternative X Gymnasium 2nd and 3rd grade Students’ Consumption Habits of Energy and Carbonated Sweet Drinks and their Influence on Subjective Health en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra