DSpace talpykla

Challenges Nurses Facing by Working during a Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Sabaliauskaitė, Gustė
dc.date.accessioned 2021-03-10T18:14:45Z
dc.date.available 2021-03-10T18:14:45Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4385
dc.description Tyrimo aktualumas: COVID-19 virusas staiga smogė pasauliui ir palaipsniui tapo pasauline pan demija. Slaugytojos/(-ai) įveikė Ispaniškajį gripą, Ebolą, o dabar jos/jie stovi tarp COVID-19 ir likusios žmonijos. Slaugytojos/(-ai) sudaro didžiausią sveikatos priežiūros darbo jėgą visame pa saulyje, be jų neįmanoma įsivaizduoti sveikatos apsaugos sistemos pilnaverčio darbo. Siekiant išlaikyti profesionalų slaugytojų darbą pandemijos metu yra svarbu suprasti kokius psichologinius, fizinius, socialinius pokyčius slaugytojos patiria šiuo metu. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti su kokiais iššūkiais susiduria slaugytojos (-ai) dirbdamos (-i) korona viruso (Covid-19) pandemijos metu Tyrimo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti kokį psichologinį pandemijos poveikį jaučia slaugytojos (-ai). 2. Nustatyti kokį fizinį diskomfortą jaučia slaugytojos (-ai) dirbdamos (-i) su asmeninėmis aspargos priemonėmis. 3. Nustatyti kokios slaugytojų atsakomybės ir teisės pasikeitė prasidėjus pandemijai. 4. Įvertinti kokius pozityvius pandemijos aspektus jaučia slaugytojos (-ai). Tyrimo metodai; mokslinė literatūros analizė; kiekybinis klausimyno metodas rezultatų analizė. Išvados: Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma slaugytojų jaučia galvos skausmą, silpnumą dėl nešiojamų asmens apsaugos priemonių. Taip pat slaugytojos (-ai) sutiko, kad psichologo konsul tacijos gali būti naudinga, todėl kad slaugytojos (-ai) jaučia padidėjusį nerimą, baimės jausmą, nuovarį dirbant pandemijos metu. Tyrimas parodė, kad slaugytojos negavo pakankamai infor macijos apie Covid-19 ligą. Didžioji dalis slaugytojų sutiko, kad pandemijos metu sužinojo daugiau apie higieną, infekcines ligas. en_US
dc.description.abstract Relevance of the study: The virus of COVID-19 suddenly exploded into the world, gradually becoming a worldwide pandemic. Nurses were there because of Spanish flu, Ebola and now they are standing between COVID-19 and the rest of humanity, nurses are the largest healthcare work force in the world, without them it is impossible to imagine a full-fledged work in the healthcare system. In order to maintain the work of professional nurses during a pandemic, it is important to understand what psychological, physical, social changes nurses are currently experiencing. Research aim: To evaluate what challenges nurses facing by working during a coronavirus (Covid-19) pandemic. Tasks of bachelor’s thesis: 1. To describe what psychological impact of the pandemic healthcare workers has. 2. Identify what physical discomfort nurses feel when working with personal protec tive equipment. 3. Determine what nurses’ responsibilities and obligations changed. 4. Evaluate what positive aspects of the pandemic nurses feel. Methods: Scientific literature analysis; quantitative online questionnaire method; results analysis Conclusions: The results of the research showed that most nurses feel headaches, weakness be cause of personal protective equipment. Also, they are thinking that psychology therapies can be useful, because nurses feel increased anxiety, fear and fatigue while working during pandemic. The research showed that nurses did not get enough information about Covid-19 disease. The big gest part of nurses agreed that thought pandemic they learned more about hygiene, infectious dis eases. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.title Challenges Nurses Facing by Working during a Coronavirus (COVID-19) Pandemic en_US
dc.title.alternative Iššūkiai su kuriais susiduria slaugytojos (-ai) dirbdamos (-i) koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra