DSpace talpykla

Neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikiai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Gaulytė, Gintarė
dc.date.accessioned 2021-02-10T09:37:27Z
dc.date.available 2021-02-10T09:37:27Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4275
dc.description Research problem: "According to the Register of Newborns of the Lithuanian Health Information Centre, more than 29 thousand newborns are born each year, more than 5% of whom are premature newborns. The survival rate of these newborns increases every year" (Medical Birth Data of the Lithuanian Health Information Centre). Women's needs may be perceived differently from women by nurses working in NRITS. Therefore, medical staff should first find out what needs are important (Aita, Snider, 2003; Ward, 2001). In hospitals, the NRITS is undergoing changes to ensure and facilitate the best possible conditions for mothers and newborns, but the validity of these changes is not clear, and there is no clarity on what specific aspects should be addressed (Vaškelytė, 2002). So the question is, what are the unsolicited needs of women who have given birth to premature newborns? Aim of the research: To analyse the needs of women who have given birth to preterm newborns. Objectives of the research: 1. Describe the needs of women who have given birth to premature newborns in Lithuania and other countries. 2. Identify the needs of women who have given birth to premature newborns in the Neonatal Resuscitation and Intensive Care Unit. 3. Identify the needs of women who have given birth to premature newborns in the Neonatal Disease Unit. 4. Compare the needs of women who have given birth to premature newborns in the Neonatal Resuscitation and Intensive Care and Neonatal Disease Units. Research methodology: The type of test is quantitative. A questionnaire is used to collect survey data. The study involved 103 women – 90 lying in the Resanimation and Intensive Care Unit of newborns and 77 in the Neonatal Disease Unit. Results of the research, conclusions: For mothers of preterm newborns treated in the resanimation and intensive care unit, the most important needs were the possibility to stay with the 5 newborn for as long as possible, targeted information on the condition of the newborn in non-medical terms, and the creation of a relationship between the mother and the child. The most important needs of women who gave birth to preterm newborns in the Neonatal Diseases Unit were sincere and pleasant communication between staff, professionalism of staff and provision of accurate information in non-medical terms. The physiological needs of women were identified as the least important in both chapters: sleep, food, rest. When comparing the needs of women who gave birth to preterm newborns in the Neonatal Resuscitation and Intensive Care units, and neonatal disease were found to be important for nine patients in both groups. Respondents to both groups reported the same five key needs and ten least important needs en_US
dc.description.abstract Tyrimo problema: „Lietuvos sveikatos informacijos centro Naujagimių registro duomenimis, šalyje kasmet gimsta daugiau kaip 29 tūkstančiai naujagimių, iš kurių daugiau kaip 5 proc. – neišnešiotų naujagimių. Šių naujagimių išgyvenamumas kasmet didėja“ (Lietuvos sveikatos informacijos centro Medicininiai gimimų duomenys). NRITS dirbantys slaugytojai moters poreikius gali suvokti kitaip nei moterys. Dėl to medicinos darbuotojai pirmiausiai turėtų išsiaiškinti kokių poreikių užtikrinimas yra svarbus (Aita, Snider, 2003; Ward, 2001). Ligoninėse NRITS vykdomi pokyčiai, stengiantis užtikrinti ir sudaryti kuo geresnes sąlygas mamoms ir naujagimiams, tačiau šių pokyčių pagrįstumas nėra aiškus, neišsiaiškinta į kokius konkrečius aspektus reikėtų atkreipti dėmesį (Vaškelytė, 2002). Taigi, kyla klausimas, kokie yra neišsakyti neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikiai? Tyrimo tikslas: Išanalizuoti neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikius. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti moterų, pagimdžiusių neišnešiotus naujagimius, poreikius Lietuvoje ir kitose šalyse. 2. Nustatyti neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikius Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 3. Nustatyti neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikius Naujagimių ligų skyriuje. 4. Palyginti neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikius Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos ir naujagimių ligų skyriuose. Tyrimo metodika: Tyrimo tipas – kiekybinis. Tyrimo duomenims rinkti naudojama anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 103 moterys – 90 gulėjo Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, 77 - Naujagimių ligų skyriuje. Tyrimo rezultatai ir išvados: Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje gydomų neišnešiotų naujagimių mamoms svarbiausi poreikiai buvo galimybė kuo ilgiau pabūti su naujagimiu, tikslingas informacijos pateikimas apie naujagimio būklę nemedicininiais terminais, bei mamos ir vaiko ryšio kūrimas. Neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų Naujagimių ligų 3 skyriuje svarbiausi poreikiai buvo nuoširdus ir malonus personalo bendravimas, personalo profesionalumas ir tikslios informacijos pateikimas nemedicininiais terminais. Kaip mažiausiai svarbūs abiejuose skyriuose buvo įvardinti moterų fiziologiniai poreikiai: miegas, maistas, poilsis. Lyginant moterų, pagimdžiusių neišnešiotus naujagimius, poreikius Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei Naujagimių ligų skyriuose, buvo nustatyta, kad devynis poreikius visos abiejų grupių moterys vertino kaip svarbius. Abiejų grupių respondentės nurodė tuos pačius penkis svarbiausius poreikius ir dešimt mažiausiai svarbių poreikių. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Moterų poreikiai, Naujagimių ligų skyrius, Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, neišnešiotas naujagimis en_US
dc.title Neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų poreikiai en_US
dc.title.alternative Needs of Women Who Have Given Birth to Premature Newborns en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra