DSpace talpykla

X rajono gyventojų požiūris į vaistų nuo galvos skausmo vartojimą

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Matuzevičiūtė, Monika
dc.date.accessioned 2020-08-25T07:55:25Z
dc.date.available 2020-08-25T07:55:25Z
dc.date.issued 2020-06-10
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3816
dc.description Theme of profession bachelor thesis: Attitude of District X population towards the use of headache medications. Key words: Headache, tension headache, cluster headache, migraine, treatment. Relevance of the topic: More than 50% of the European population suffers from headaches, which can be described as an unpleasant physical and emotional sensation resulting from actual or potential bodily harm. Headache disorders are treated with a variety of oral medications. Prophylactic treatment may also be needed to reduce the frequency and duration of headache attacks. Investigation problem: What is the attitude of the population of District X towards the use of headache medications? Research object: Attitude of District X population towards the use of headache medications. The objective of research: To reveal the attitude of the population of District X towards the use of medicines for headaches. Research tasks: 1. Describe the classification and treatment of headaches. 2. To evaluate the attitude of the population of District X towards the use of medicines for headaches. Working methodology: 1. Method of analysis of scientific literature. 2. Empirical research by conducting an anonymous questionnaire on the website, which was created on the website (https://apklausa.lt/), as well as a paper version of the questionnaire is distributed in the pharmacy during the internship. The questionnaire consisted of 15 questions, all questions were closed-ended with a possible answer. 3. The analysis of the obtained data was processed with Microsoft Excel program. Audience: Population of Pakruojis district who complain of headaches have agreed to participate in the study anonymously. Research results. All 172 residents surveyed face a variety of headaches. The majority of respondents complained of depressive type headache when having a headache several times a month. The majority of the population does not choose any cold compress for pain relief, but pain medications. The most widely used is ibuprofen, which belongs to the NSAIDs. Neocitramone is also commonly used. The least used are aspirin and nalgesin. The majority of the population does not need the advice of a pharmacist when buying painkillers. en_US
dc.description.abstract Profesinio bakalauro tema: X rajono gyventojų poţiūris į vaistų vartojimą nuo galvos skausmo. Pagrindiniai ţodţiai: Galvos skausmas, įtampos galvos skausmas, klasterinis galvos skausmas, migrena, gydymas. Temos aktualumas: Daugiau nei 50% europos gyventojų vargina galvos skausmas, kuris gali būti apibūdinamas kaip nemalonus fizinis bei emocinis jutimas, atsirandantis dėl esamo ar galimo kūno pakenkimo. Galvos skausmo sutrikimai gydomi įvairiais geriamaisiais medikamentiniais vaistais. Norint sumaţinti galvos skausmo priepuolių daţnį ir trukmę, gali prireikti ir profilaktinio gydymo. Tyrimo problema: Koks X rajono gyventojų poţiūris į vaistų vartojimą nuo galvos skausmo? Tyrimo objektas: X rajono gyventojų poţiūris į vaistų vartojimą nuo galvos skausmo. Tyrimo tikslas: Atskleisti X rajono gyventojų poţiūrį į vaistų vartojimą nuo galvos skausmo. Tyrimo uţdaviniai: 1. Aprašyti galvos skausmo klasifikaciją ir gydymą. 2. Įvertinti X rajono gyventojų poţiūrį į vaistų vartojimą nuo galvos skausmo. Darbo metodika: 1. Mokslinės literatūros analizės metodas. 2. Empirinis tyrimas, atliekant anoniminę anketinę apklausą internetinėje svetainėje, kuri buvo sukurta internetiname puslapyje (https://apklausa.lt/), taip pat popierinis anketos variantas dalinamas vaistinėje atliekant praktiką. Anketą sudarė 15 klausimų, kurie visi buvo uţdaro tipo su galimu atsakymo variantu. 3. Gautų duomenų analizė apdorota su Microsoft Excel programa. Tiriamieji: Anonimiškai sutikę dalyvauti tyrime X rajono gyventojai, besiskundţiantys galvos skausmais. Tyrimo rezultatai: Visi apklausoje dalyvave 172 gyventojai yra susidūrę su įvairiais galvos skausmais. Didţiausia dalis atsakiusiųjų skundţiasi spaudţiančio tipo galvos skausmais kelis kartus per mėnesį. Didţioji dalis gyventojų skausmo malšinimui renkasi ne kokį nors šaltą kompresą, o vaistus nuo skausmo. Plačiausiai vartojamas yra ibuprofenas, priklausantis NVNU. Taip pat daţnai vartojamas neocitramonas. Maţiausiai vartojamas aspirinas ir nalgesinas. Daugumai gyventojų nereikalinga farmacijos specialisto konsultacija perkant vaistinius preparatus nuo skausmo. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Galvos skausmas, gydymas, gyventojų požiūris en_US
dc.title X rajono gyventojų požiūris į vaistų nuo galvos skausmo vartojimą en_US
dc.title.alternative Attitude of District X population towards the use of headache medications en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra