DSpace talpykla

Namų ūkių kreditavimo tyrimas AB „SWEDBANK“ banke

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Naujokaitytė, Samanta
dc.date.accessioned 2020-07-17T06:31:40Z
dc.date.available 2020-07-17T06:31:40Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3594
dc.description In professional BA thesis the household lending is being analyzed in theoretical and practical aspects. The theoretical parts intended for discussing and understanding the concepts of household and credit, the essence and operation of credit in the country. In this section a lot of attention is intended for discussion of the conditions of a country's households credit and general credit requirements of financial institutions, based on the Civil Code of the Republic of Lithuania, laws and other provisions. Also in this part of BA thesis is performed analysis of household financial condition and indebtedness to Lithuanian credit institutions, it aims to evaluate budget of household and their consumption trends, peculiarities and changes in household borrowing. In the practical part of the research is analyzed the household loan portfolio of AB “Swedbank” and based on data and calculations are prepared portfolio dynamics, structure, and evaluated overall portfolio quality. In this section is accomplished a comparative analysis with market competitors, and with help of that is assessed the overall quality of credit of the country, the differences in bank credit supply and conclusions, which show the most optimal option for a household taking credit. According to the current situation regarding COVID-19, affected not only human health and lives, but also the world economy and finances, is performed a review of changes in banks and households. Are discussed preventive measures of banks, aid measures and changes in loan terms. Also are reviewed the changes in household consumption expenditure during quarantine. en_US
dc.description.abstract Profesinio bakalauro baigiamojo darbo tyrime namų ūkių kreditavimas nagrinėjamas teoriniu ir praktiniu aspektais. Teorinė dalis skirta aptarti ir suvokti namų ūkio bei kredito sąvokas, kreditavimo esmę bei kreditavimo veikimą šalyje. Didelis dėmesys šioje darbo dalyje skiriamas aptarti šalies namų ūkių kreditavimo sąlygas bei bendruosius kreditus suteikiančių finansinių įstaigų reikalavimus, remiantis Lietuvos Respublikos Civilio kodeksu, įstatymais ir kitais nuostatais. Taip pat teorinėje dalyje atlikta namų ūkių finansų būklės ir įsiskolinimo Lietuvos kredito įstaigoms analizė, kuria siekiama įvertinti namų ūkių biudžetų finansus bei jų vartojimo tendencijas, namų ūkio skolinimosi ypatumus ir pokyčius. Praktinėje tyrimo dalyje analizuojamas AB „Swedbank“ banko namų ūkių paskolų portfelis ir remiantis duomenimis bei skaičiavimais, parengiama portfelio dinamika, struktūra, įvertinama bendra portfelio kokybė. Atlikta lyginamoji analizė su rinkos konkurentais, kurios pagalba įvertinama bendra šalies kredito kokybė, bankų kredito pasiūlos skirtumai ir pateikiamos išvados, parodančios optimaliausią variantą namų ūkiui, imančiam kreditą. Atsižvelgiant į šiandieninę situaciją dėl COVID-19, palietusią ne tik žmonių sveikatas ir gyvybes, bet ir reikšmingą įtaką padariusią šalies ir pasaulio ekonomikai ir finansams, atlikta bankų ir namų ūkių pokyčių apžvalga. Aptariamos bankų prevencinės priemonės, parengtos pagalbos priemonės, paskolų sąlygų pokyčiai. Taip pat apžvelgiamas namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas karantino metu. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Finansai, namų ūkis, kreditas, bankas en_US
dc.title Namų ūkių kreditavimo tyrimas AB „SWEDBANK“ banke en_US
dc.title.alternative Research of Household Credit in "AB SWEDBANK" en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra