DSpace talpykla

Kauno rajono Vilemų k. žemės sklypo kadastriniai matavimai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Narauskas, Mindaugas
dc.date.accessioned 2020-07-02T06:55:42Z
dc.date.available 2020-07-02T06:55:42Z
dc.date.issued 2020-06-22
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3216
dc.description The work analyzes the cadastral measurements of a land plot in Kaunas district, Zapyškis town, Vilemai village. The scientific problem is raised in the final work - during the repeated measurements of the land plot it was established that the area of the plot differs from the previous measurements. The actual, documented area of the land plot in Zapyškis town, Vilemų village, Kaunas district did not coincide with the new measurements. Surveyors with more than 15 years of experience have repeatedly stressed with cadastral measurements that this is one of the most common problems, not only that the mistake was made in the previous plan bad area - repeatedly measuring land plots, their boundaries often do not match. This problem is caused by the human factor. Different surveyors may treat the environment differently; the measured plot changes over time, for example: gross errors are made regardless of the surrounding boundaries. Land files are supervised by the National Land Service (NNT), which inspects the files and represents the interests of the Registry Center. Thus, it is immediately clear that according to the Order of the Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania of 30 December 2002 No. 522 approved rules of cadastral measurements of real estate objects and collection of cadastral data, that cadastral measurements are performed in accordance with the boundaries formed in the territories and may not change, so we assume that the measurements are immediately complicated situation, even without going to the place. Errors were already foreseen, removed by the National Land Service, and it was clear the surveyor in charge who carried out the surveys (the executor). And after the measurement, the shortage of the area increased even more, 0.96 ha was recorded from the old measurements. And according to the lengths of the lines 0.945 ha., And after a detailed analysis of the area analysis of the areas, received a new plan of 0.9150ha. So let's assume it was already 0.0355 ha, and with the new measurements it was 0.0450 ha. shortage. Compensation in cash offered to him by the customer. Land may be compensated (not in all cases) to the owner of the land plot for the established impermissible difference in area, in accordance with the procedure specified in the description of the procedure for compensation of the difference in the area of the forest plot. en_US
dc.description.abstract Darbe analizuojama žemės sklypo kadastriniai matavimai Kauno rajone., Zapyškio miestelyje Vilemų kaime. Baigiamajame darbe keliama mokslinė problema – atliekant pakartotinus žemės sklypo matavimus nustatyta, kad sklypo plotas skiriasi nuo prieš tai atliktų matavimų. Faktinis, dokumentuose užfiksuotas žemės sklypo, Zapyškio miestelyje Vilemų kaime, Kauno rajone plotas nesutapo su naujais atliktais matavimais. Geodezininkai turintys patirtį dirbantis daugiau nei 15 metų, su kadastriniais matavimais ne kartą akcentavo, kad tai viena dažniausių problemų, netik kad klaida padaryta ankstesniam plane įrašytas blogas plotas – pakartotinai matuojant žemės sklypus jų ribos, plotas dažnai nesutampa. Ši problema atsiranda dėl žmogiškojo faktoriaus. Skirtingi geodezininkai gali skirtingai traktuoti aplinką; matuojamas sklypas per laiką keičiasi, pavyzdžiui: daromos grubios klaidos, neatsižvelgiant i aplinkines ribas. Sklypų bylas prižiūri Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kuri tikrina bylas ir atstovauja Registro centro interesams. Tad iškart aišku kad pagal Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2002 metų gruodžio 30 įsakymų Nr. 522 patvirtintos nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisykles, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijose suformuotomis ribomis ir kisti negali, Tad darome prielaida kad matavimai iškart komplikuota situacija, net nenuvykus į vieta. Jau buvo numatytos klaidos, nacionalinė žemes tarnyba jas pašalino, aišku atsakingo geodezininko kuris vykdė matavimus (vykdytojo). O po matavimu dar padidėjo ploto trukumas, nuo senų matavimų buvo įrašytas 0,96ha. O pagal linijų ilgius 0,945 ha., o atlikus detalu teritorijos analize vietoves tyrimą, gavosi naujam plane 0,9150ha. Tad darom prielaida jau buvo 0,0355 ha., o su nauju matavimų gavosi 0,0450 ha. trukumas. Jam užsakovui pasiūlytą kompensacija pinigais. Už nustatytą neleistiną ploto skirtumą žemės sklypo savininkui gali būti (ne visais atvejais ) kompensuojama žemę, miško sklypo ploto skirtumo kompensavimo tvarkos apraše nurodyta tvarka. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Amalgamacija, riboženklis, kadastriniai matavimai en_US
dc.title Kauno rajono Vilemų k. žemės sklypo kadastriniai matavimai en_US
dc.title.alternative Cadastral measurements of the land plot in the Vilemai village of Kaunas district en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra