DSpace talpykla

Ergoterapijos poveikis asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracijai ir motyvacijai taikant interaktyvias priemones

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Narvilaitė, Monika
dc.date.accessioned 2020-06-22T10:15:09Z
dc.date.available 2020-06-22T10:15:09Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2987
dc.description Relevance of the study. The World Health Organization estimates that more than a billion people worldwide, or more than 15 percent. of the entire population, living with some form of disability. People with intellectual disabilities also want to live independent lives to the extent possible, so help is needed to address the problems they face most often, one of these is lack of focus and lack of motivation. The aim of the study: to determine the effect of occupational therapy for the attention concentration and motivation of people with moderate mental retardation using interactive measures. Research questions: 1) What is the concentration of attention in individuals with moderate mental retardation? 2) How was changing the concentration of attention around people with moderate mental retardation? 3) How was the motivation changing during the study? Methods: a qualitative research strategy was chosen, information was collected by observation way. The results of the study were written using data analysis. The study involved 5 individuals, 1 woman and 4 men aged 18 to 21, with moderate mental retardation and living in X care home. The Moss Attention Rating Scale (MARS) was chosen to determine the concentration of attention. The Will questionnaire was used to assess motivation. Results: we found that the effects of occupational therapy using interactive tools are effective in individuals with moderate mental retardation for attention concentration and motivation. Participation in the sessions prolonged the concentration of attention, the subjects stayed away from the object of the game for a few minutes longer, it became a little easier to communicate, and when the activity was stopped, the subjects stopped it. Was found a change in motivation of all subjects from 9 attribute to 12 of the 16 possible. Insights: 1. In individuals with moderate mental retardation attention concentration is decreased manifested by distraction during activity, rapid depletion of attention, and entrapment of attention to extraneous objects. 2. The concentration of attention of individuals with moderate mental retardation improved through interactive means: the concentration of attention on game objects lengthened and game scores improved. 3. The motivation of the subjects increased during the study, there were more influential and voluntary persons than passive ones. en_US
dc.description.abstract Darbo aktualumas. Pasaulinės sveikatos organizacijos ataskaitoje apie neįgalumą skaičiuojama, kad daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje, arba daugiau nei 15 proc. visų gyventojų, gyvena turėdami kokios nors formos negalią. Asmenys, turintys proto negalią, taip pat nori pagal galimybes gyventi savarankišką gyvenimą, todėl reikia padėti spręsti problemas, su kuriomis jie susiduria dažniausiai, vienos iš tokių yra dėmesio nesukoncentravimas ir motyvacijos trūkumas. Tikslas: nustatyti ergoterapijos poveikį asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracijai ir motyvacijai taikant interaktyvias priemones. Tyrimo klausimai: 1) Kokia yra asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracija? 2) Kaip kito asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracija taikant interaktyvias priemones? 3) Kaip keitėsi motyvacija tyrimo metu? Metodika: buvo pasirinkta kokybinė tyrimo strategija, duomenys surinkti stebėjimo būdu. Tyrimo rezultatai parašyti naudojant duomenų analizę. Tyrime dalyvavo 5 asmenys, 1 moteris ir 4 vyrai, kurių amžius nuo 18 iki 21 metų, turintys vidutinį protinį atsilikimą ir gyvenantys X globos namuose. Dėmesio koncentracijai įvertinti buvo pasirinktas Moss Attention Rating Scale (MARS) – „Moss“ dėmesio įvertinimo skalė. Motyvacijai įvertinti buvo naudojama Valios anketa. Rezultatai: nustatėme, kad ergoterapijos poveikis taikant interaktyvias priemones yra efektyvus asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą dėmesio koncentracijai ir motyvacijai. Dalyvaujant užsiėmimuose pailgėjo dėmesio sukaupimo laikas, tiriamieji keliom minutėm ilgiau išbūdavo neišblaškę dėmesio nuo žaidimo objekto, pasidarė šiek tiek lengviau susikalbėti, liepus sustabdyti veiklą tiriamieji ją nutraukdavo. Visų tiriamųjų motyvacijos kaita buvo nustatyta nuo 9 iki 12 požymių iš 16 galimų. Įžvalgos: 1. Asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracija sumažėjusi, pasireiškianti dėmesio išblaškymu veiklos metu, greitu dėmesio išsekimu ir dėmesio įstrigimu į pašalinius objektus. 2. Asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracija, taikant interaktyvias priemones, pagerėjo: pailgėjo dėmesio koncentracija į žaidimo objektus ir žaidimų rezultatai pagerėjo. 3. Tiriamųjų motyvacija tyrimo metu padidėjo, atsirado daugiau įtakojančių ir savanoriškų asmenų nei pasyvių. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Vidutinis protinis atsilikimas; interaktyvios priemonės; dėmesio koncentracija; motyvacija. en_US
dc.title Ergoterapijos poveikis asmenų, turinčių vidutinį protinį atsilikimą, dėmesio koncentracijai ir motyvacijai taikant interaktyvias priemones en_US
dc.title.alternative The Effect of Occupational Therapy for the Attention Concentration and Motivation of People with Moderate Mental Retardation Using Interactive Measures en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra