DSpace talpykla

Chirurginio profilio slaugytojų susižalojimai aštriais instrumemntais ir jų prevencijos būdai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Juškauskaitė, Miglė
dc.date.accessioned 2020-02-27T08:52:11Z
dc.date.available 2020-02-27T08:52:11Z
dc.date.issued 2020-01-29
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2837
dc.description Relevance of topic: According to Elmi et al. (2018), various studies have shown that about 64 % of medical staff (including nurses) have been exposed to blood or other body fluids at least once in their lives. The World Health Organization (2002) states that out of 35 million health workers, 2 million people are exposed to infectious diseases every year. Purpose: To determine the injuries of surgical profile nurses with sharp instruments and their prevention methods in X personal health care institution. Objectives: Describe the injuries sustained by nurses with sharp instruments and blood - borne infections in epidemiological, medical and legal terms. To determine the frequency and nature of sharp injuries to surgical profile nurses in X personal health care institution. Assess nurses' awareness of sharp instrument injuries registration at X personal health care institution. Disclose what preventive measures are taken by nurses in case of sharp injuries in X personal health care institution. Methods of study and contingency: Literature analysis is performed. The Quantitative research method was chosen. The questionnaire consisted of 31 questions. Quantitative analysis of questionnaire results was performed. The study was conducted at X personal health care institution, interviewing 55 surgical profile general nurses. Results: More than three – tenths (34,5 %) of respondents say that within 12 months injured more than three times. Most injured persons were injured during waste management (38,2 %) or removing the needle cap (18,2 %). The most common injury instrument was an injection needle. When analyzing instrument contamination, as much as 32,7 % interviewees stated that the injury instrument was contaminated with patient blood. According to the survey, more than half of the respondents (67,3 %) said they did not report the incident to the responsible person. Conclusions: Literature analysis suggests that nurses have the highest risk of injury from sharp instruments. The most common injury is with the injection needle. More than half of the respondents suffered a sharp instrument injury within 12 months. Most of the subjects were told who to turn to when injured with a sharp instrument, but a large proportion of the interviewees were not told what to do in the event of an incident. Most of those surveyed often wear gloves. However, more than three – tenths of the subjects said they did not wear gloves at the time of the injury. en_US
dc.description.abstract Darbo aktualumas: Pasak Elmi ir kt. (2018), įvairūs tyrimai parodė, kad apie 64 % medicinos personalo (tarp jų ir slaugytojai), bent kartą gyvenime, buvo veikiami kraujo ar kitų kūno skysčių. Pasaulio Sveikatos Organizacija (2002 m.) savo ataskaitoje teigia, kad iš 35 milijonų sveikatos priežiūros darbuotojų, 2 milijonai žmonių kasmet patiria poodinį infekcinių ligų poveikį. Darbo tikslas: Nustatyti chirurginio profilio slaugytojų patiriamus susižalojimus aštriais instrumentais ir jų prevencijos būdus X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Darbo uždaviniai: Aprašyti slaugytojų patiriamus susižalojimus aštriais instrumentais bei krauju plintančios infekcijos problematiką epidemiologiniu, medicininiu ir teisiniu požiūriu. Nustatyti chirurginio profilio slaugytojų susižalojimo aštriais instrumentais dažnį ir jų pobūdį X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Įvertinti slaugytojų informuotumą apie susižalojimų aštriais instrumentais registravimą X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Atskleisti, kokias prevencines priemones taiko slaugytojai susižalojimų aštriais instrumentais atveju X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tyrimo metodika: Mokslinės literatūros analizė, anoniminė anketinė apklausa raštu. Klausimyną sudarė 31 klausimai. Atlikta apklausos rezultatų kiekybinė analizė. Tyrimas buvo atliktas X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, apklausus 55 chirurginio profilio bendrosios praktikos slaugytojus. Tyrimo rezultatai: Daugiau, kaip trys dešimtadaliai (34,5 proc.) respondentų teigia, kad per 12 mėn. susižaloja daugiau nei tris kartus. Dažniausiai tiriamieji susižalojimus patyrė tvarkant atliekas (38,2 proc.) ar nuo adatos nuimant dangtelį (18,2 proc.). Dažniausias susižalojimo instrumentas buvo injekcinė adata. Analizuojant instrumento užterštumą, net 32,7 proc. apklaustųjų teigė, kad susižalojimo instrumentas buvo užterštas paciento krauju. Tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė respondentų (67,3 proc.) teigė nepranešę apie incidentą atsakingam asmeniui. Tyrimo išvados: Literatūros analizės duomenimis, didžiausią riziką susižaloti aštriais instrumentais turi slaugytojai. Dažniausiai susižalojama yra injekcine adata. Daugiau nei pusė respondentų patyrė susižalojimą aštriu instrumentu per 12 mėn. Dauguma tiriamųjų buvo informuoti, į ką reikėtų kreiptis, susižalojus aštriu instrumentu, tačiau didelė dalis apklaustųjų nebuvo informuoti, kaip reikėtų elgtis, įvykus incidentui. Didžioji dalis apklaustųjų dažnai dėvi pirštines. Tačiau daugiau kaip trys dešimtadaliai tiriamųjų teigė, kad pirštinių nedėvėjo susižalojimo metu en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Slaugytojas, aštrūs instrumentai, aštrūs sužalojimai en_US
dc.title Chirurginio profilio slaugytojų susižalojimai aštriais instrumemntais ir jų prevencijos būdai en_US
dc.title.alternative Injuries of Surgical Profile Nurses with Sharp Instruments and Ways to Prevent them en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra